قیمت سرب بر حسب دلار


قیمت سرب بر حسب دلار

LME Lead
قیمت سرب 1 ماه گذشته

قیمت سرب 3 ماه گذشته

قیمت سرب 6 ماه گذشتهقیمت سرب 1 سال گذشتهقیمت سرب 3 سال گذشتهقیمت سرب 5 سال گذشته