قیمت آلومینیوم بر حسب دلار


قیمت آلومینیوم بر حسب دلار

LME Aluminum
قیمت آلومینیوم 1 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 3 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 6 ماه گذشتهقیمت آلومینیوم 1 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 3 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 5 سال گذشته


Aluminum Alloy
قیمت آلومینیوم 1 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 3 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 6 ماه گذشتهقیمت آلومینیوم 1 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 3 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 5 سال گذشته


Aluminum Alloy NASAAC
قیمت آلومینیوم 1 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 3 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 6 ماه گذشتهقیمت آلومینیوم 1 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 3 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 5 سال گذشته


Shanghai Aluminum
قیمت آلومینیوم 1 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 3 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 6 ماه گذشتهقیمت آلومینیوم 1 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 3 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 5 سال گذشته


Shanghai Aluminum Inventory
قیمت آلومینیوم 1 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 3 ماه گذشته

قیمت آلومینیوم 6 ماه گذشتهقیمت آلومینیوم 1 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 3 سال گذشتهقیمت آلومینیوم 5 سال گذشته