قیمت بیسموت بر حسب دلار


قیمت بیسموت بر حسب دلار

قیمت بیسموت 1 ماه گذشته

قیمت بیسموت 3 ماه گذشته

قیمت بیسموت 6 ماه گذشتهقیمت بیسموت 1 سال گذشتهقیمت بیسموت 3 سال گذشتهقیمت بیسموت 5 سال گذشته