قیمت کادمیوم بر حسب دلار


قیمت کادمیوم بر حسب دلار

Cadmium 99.95%
قیمت کادمیوم 1 ماه گذشته

قیمت کادمیوم 3 ماه گذشته

قیمت کادمیوم 6 ماه گذشتهقیمت کادمیوم 1 سال گذشتهقیمت کادمیوم 3 سال گذشتهقیمت کادمیوم 5 سال گذشته


Cadmium 99.99%
قیمت کادمیوم 1 ماه گذشته

قیمت کادمیوم 3 ماه گذشته

قیمت کادمیوم 6 ماه گذشتهقیمت کادمیوم 1 سال گذشتهقیمت کادمیوم 3 سال گذشتهقیمت کادمیوم 5 سال گذشته