قیمت کبالت بر حسب دلار


قیمت کبالت بر حسب دلار

Cobalt 99.30%
قیمت کبالت 1 ماه گذشته

قیمت کبالت 3 ماه گذشته

قیمت کبالت 6 ماه گذشتهقیمت کبالت 1 سال گذشتهقیمت کبالت 3 سال گذشتهقیمت کبالت 5 سال گذشته


Cobalt 99.80%


قیمت کبالت 6 ماه گذشتهقیمت کبالت 1 سال گذشتهقیمت کبالت 3 سال گذشتهقیمت کبالت 5 سال گذشته