قیمت مس بر حسب دلار


قیمت مس بر حسب دلار

LME Copper
قیمت مس 1 ماه گذشته

قیمت مس 3 ماه گذشته

قیمت مس 6 ماه گذشتهقیمت مس 1 سال گذشتهقیمت مس 3 سال گذشتهقیمت مس 5 سال گذشته


LME Copper Inventory


قیمت مس 6 ماه گذشتهقیمت مس 1 سال گذشتهقیمت مس 3 سال گذشتهقیمت مس 5 سال گذشته


COMEX Copper
قیمت مس 1 ماه گذشته

قیمت مس 3 ماه گذشته

قیمت مس 6 ماه گذشتهقیمت مس 1 سال گذشتهقیمت مس 3 سال گذشتهقیمت مس 5 سال گذشته


LME Copper Inventory


قیمت مس 6 ماه گذشتهقیمت مس 1 سال گذشتهقیمت مس 3 سال گذشتهقیمت مس 5 سال گذشته


SHFE Copper
قیمت مس 1 ماه گذشته

قیمت مس 3 ماه گذشته

قیمت مس 6 ماه گذشتهقیمت مس 1 سال گذشتهقیمت مس 3 سال گذشتهقیمت مس 5 سال گذشته


SHFE Copper Inventory


قیمت مس 6 ماه گذشتهقیمت مس 1 سال گذشتهقیمت مس 3 سال گذشتهقیمت مس 5 سال گذشته