قیمت فرو کروم بر حسب دلار


قیمت فرو کروم بر حسب دلار

Chrome Ferro 60-65% HC


قیمت فرو کروم 6 ماه گذشتهقیمت فرو کروم 1 سال گذشتهقیمت فرو کروم 3 سال گذشتهقیمت فرو کروم 5 سال گذشته


Chrome Ferro 60-65% LC


قیمت فرو کروم 6 ماه گذشتهقیمت فرو کروم 1 سال گذشتهقیمت فرو کروم 3 سال گذشتهقیمت فرو کروم 5 سال گذشته