قیمت طلا بر حسب دلار


قیمت طلا بر حسب دلار

London Gold
قیمت طلا 1 ماه گذشته

قیمت طلا 3 ماه گذشته

قیمت طلا 6 ماه گذشتهقیمت طلا 1 سال گذشتهقیمت طلا 3 سال گذشتهقیمت طلا 5 سال گذشته


NYMEX Gold
قیمت طلا 1 ماه گذشته

قیمت طلا 3 ماه گذشته

قیمت طلا 6 ماه گذشتهقیمت طلا 1 سال گذشتهقیمت طلا 3 سال گذشتهقیمت طلا 5 سال گذشته