قیمت طلا بر حسب دلار


قیمت طلا بر حسب دلار

London Gold
قیمت طلا 1 ماه گذشته

قیمت طلا 3 ماه گذشته

قیمت طلا 6 ماه گذشته



قیمت طلا 1 سال گذشته



قیمت طلا 3 سال گذشته



قیمت طلا 5 سال گذشته






NYMEX Gold
قیمت طلا 1 ماه گذشته

قیمت طلا 3 ماه گذشته

قیمت طلا 6 ماه گذشته



قیمت طلا 1 سال گذشته



قیمت طلا 3 سال گذشته



قیمت طلا 5 سال گذشته