جملات تاکیدی

تکرار این جملات می تواند چون یک بمب انرژی مثبت عمل کند.
  1. 3
نمایش تصاویر 1 به 1 از 1