سیگار

نمیدانم چرا آشفته این توتون سیگار شدم!!
این آلبوم تصویری ندارد .