ده سالگی بورسی مبارک!

مکالمه بین وحید 20 و sooroosh1315