مکالمه بین احمدخان و چینی بند زن

1 پیام بازدید کننده

  1. دوستتون جواد تمام سهمش را فروخت و دیگه به کد خودش پلوله ندارد. نمیدانم با این متشنج کردن سهم چند تا برای برادر و همسرش توانست سهم رو منفی بخرد؟ شما میدانید؟ دوست داشتین بهشون بگویید که چینی بند زن سهم سایراتونو خراب خواهد کرد.
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 1 تا 1