سال نو مبارك و خجسته باد

مکالمه بین مصطفی مصری پور و نوام چامسکی

1 پیام بازدید کننده

  1. متاسفم برای شما برای اینگونه تفکر شما

    فکر میکنید از ان جامعه ای که نام بردید کم تاثیر گرفتید که بی پروا بمن توهین میکنید
    http://forums.boursy.com/showthread.php?t=1597&page=922
نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 1 تا 1