سال نو مبارك و خجسته باد

مکالمه بین mokhlas و نوام چامسکی

2 پیام بازدید کننده

نمایش پیام های بازدید کننده 1 از 2 تا 2