مکالمه بین hanny و نوام چامسکی

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام /وصنعت 27 ام این ماه مجمع داره و امکان رشد داره و انگار مجمع برای افزایش سرمایه است خودت پیگیر باش و بسته به نگاهت /باید دید ساختمانیها چطور میشن و شما هم با روند سهم همزاه باش /دیدگاه خیلی مهم است کوتاه مدت یا بلند مدت
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1