ﻧﺤﻮهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ

 1. rahnama
  rahnama

  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﺎد ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎد ﻣﺬﻛﻮر در آن روز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  ™ اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه از ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
  Price = Closing price + (Traded volume)/ (Base Volume) *(VWAP - Closing Price)
  در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل دارﻳﻢ :
  Price= ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺷﺎﺧﺺ
  Closing price= ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻗﺒﻠﻲ
  Traded Volume= ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه از آن ﻧﻤﺎد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺟﺎري
  Base Volume= ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ
  VWAP= ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( VWAP (Volume Wieghted Average Price ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
  اﺳﺖ:
  VWAP = ?(Price * Traded Volume ) / ?Traded Volume
  ﻛﻪ در آن:
  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺮ ﺣﺠﻢ =Traded Volume of trade
  Price= ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

  ™ اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﺎد از ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ VWAP ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ
  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1