ورود به بورس

 1. rahnama
  rahnama
  اولین درسی که در بورس یاد داه می شود اینست که با مازاد پول خود وارد بورس شوید.
  این مهمترین درس است .
 2. rahnama
  rahnama
  دومین درس بورس اینست که با
  برسی
  مطالعه
  وتحقیق
  سهام خود را انتخاب کنیم.
 3. rahnama
  rahnama
  سومین درس:
  با دید میان مدت و بلند مدت سهام را انتخاب کنیم.
 4. rahnama
  rahnama
  درس چهارم :
  صبور باشیم.
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4