مهم

  1. rahnama
    rahnama
    همیشه بیاد داشته باشیم که تحلیل یک سهم به تنهایی نمی تونه تضمین کننده موفقیت باشد.
    قبل از تحلیل سهم باید بازار رو هم تحلیل کرد.

    بهترین سهم در شرایط نا مساعد بازار نمی تواند بازدهی مناسبی روداشته باشد.
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1