چگونه میانگین کم کنیم؟

 1. rahnama
  rahnama
  1000 سهم شرکت چکارن را بر روی قیمت 200 تومان خرید می کنید دو روز بعد 2000 سهم از همین شرکت را در قیمت 180 تومان خرید می کنید . هفته ای دیگر با رشد سهام و در نظر گرفتن این نکته که سهم ممکن است در آینده رشد بیشتری بکند بر روی قیمت 250 تومان 3000 سهم دیگر خریداری می کند.

  حال قیمت میانگینی که برای خرید این سهام پرداخت شده را محاسبه می کنیم :

  تعداد سهام موجود :

  1000+2000+3000=6000

  محاسبه ی میانگین قیمت سهام :

  (1000*200)+(2000*180)+(3000*250)=1310000

  1310000/6000=218.33 تومان قیمت میانگین خرید سهام

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1