فرمول قیمت باز شدن سهام بعد ار افزایش سرمایه

 1. rahnama
  rahnama
  افزایش سرمایه کاملاً از طریق آورده نقدی سهامداران صورت پذیرد:
  (P1=(P0 + a*B)/(1+a1
  که در آن P0 قیمت سهام قبل از افزایش سرمایه، a1 درصد افزایش سرمایه از محل آورده، B قیمت اسمی سهام جدید منتشر شده که در بورس اوراق بهادار کشور ما ۱۰۰۰ ریال می باشد و P1 قیمت سهام پس از افزایش سرمایه می باشد
 2. rahnama
  rahnama
  افزایش سرمایه کاملاً از طریق سود انباشته انجام گیرد (سهام جایزه):
  P1=P0 /(1+a2)
  که در آن a2 درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته می باشد.
 3. rahnama
  rahnama
  افزایش سرمایه به صورت ترکیبی از دو حالت بالا صورت بگیرد:
  P1=(P0 + a1*B)/(1+a1+a2)
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3