• آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 13:23
  یعنی نوسان شدید ارز (کاهش و افزایش شدید ارزش پول ملی) چیز طبیعی هست ؟ و تقصیر خود افراد ؟ تغییر لحظه ای قوانین و مقررات چطور؟ تصویب نرخ های...
  37749 پاسخها | 3541444 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.5 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 (( دتوزيعح _arbitrazh_ 45 )) (( آخرين...
  12 پاسخها | 837 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:35
  بسم الله الرحمن الرحيم
  15 پاسخها | 886 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.5 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4249 صف خ : 3645 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4178 صف خ : 3702 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4143 صف خ : 3713 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1220857.89 ارزش کل معاملات : 10385 ارزش خرد سهام : 8412 برآيندارزش حقوقي سهام : -806 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.1 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 125 حداکثر صف خ : 4094 صف خ : 3742 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.9 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 124 حداکثر صف خ : 4077 صف خ : 3758 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 130 حداکثر صف خ : 4041 صف خ : 3765 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.4 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 4017 صف خ : 3773 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3996 صف خ : 3790 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.7 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3947 صف خ : 1049 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:42
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3943 صف خ : 3828 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3916 صف خ : 3869 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 420 صف خ : 376 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1219645.03 ارزش کل معاملات : 8363 ارزش خرد سهام : 6832 برآيندارزش حقوقي سهام : -650 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 132 حداکثر صف خ : 419 صف خ : 383 %ريزش صف خ :...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 132 حداکثر صف خ : 413 صف خ : 395 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.4 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 409 صف خ : 390 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.7 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 136 حداکثر صف خ : 408 صف خ : 393 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:01
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.5 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 136 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.3 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:41
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.2 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 133 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1218536.04 ارزش کل معاملات : 6249 ارزش خرد سهام : 5123 برآيندارزش حقوقي سهام : -466 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.8 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:26
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.8 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:22
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 31 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 137 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ :...
  2453 پاسخها | 92459 مشاهدات
بیشتر فعالیت

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. با درود و احترام

  دوست خوبم فرمایشتون انجام شد.

  موفق باشید ..
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره kamran

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
162
میانگین پستها در طول روز
0.05
آخرين نوشته
بورسی ده ساله شد؛ آغاز یازدهمین سال فعالیت بورسی مبارک! 2020/10/22 18:25
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
2015/11/07 19:17
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/22 18:44
تاریخ عضویت
2011/10/27
معارفه ها
0

18 دوستان

 1. (حیدری) (حیدری) آنلاین نیست.

  عضو فعال

  (حیدری)
 2. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 3. Alain Delon Alain Delon آنلاین نیست.

  Banned

  Alain Delon
 4. Blest Blest آنلاین نیست.

  عضو جدید

  Blest
 5. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 6. mhjboursy mhjboursy آنلاین نیست.

  ستاره دار(8)

  mhjboursy
 7. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 8. peyman_zdfy peyman_zdfy آنلاین نیست.

  Banned

  • peyman_zdfy به Yahoo ارسال پیام
  peyman_zdfy
 9. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 10. مجيد رادمنش مجيد رادمنش آنلاین نیست.

  مدیر (6)

  مجيد رادمنش
نمایش دوستان 1 به 10 از 18
صفحه 1 از 2 12 آخرین