• آواتار srs2
  2021/02/24, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.1 %سرانه خ/ف وزني : 99 (( كتوكاح _arbitrazh_ 66 )) (( آخرين...
  36 پاسخها | 3674 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 12:37
  srs2 پاسخ به موضوع نمادها 💻 در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم (( ثشرق )) (( آخرين 6940 )) (( سرانه خريد 51 )) (( درصد خريدار 8.9 )) (( درصد فروشنده 16.6 )) (( پويايي...
  38 پاسخها | 3258 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 12:35
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1205727.88 ارزش کل معاملات : 17962 ارزش خرد سهام : 3205 برآيندارزش حقوقي سهام : 545 زمان : 99126...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 12:31
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.1 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 733 صف خ : 229 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 12:26
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.2 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 733 صف خ : 228 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 12:21
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.3 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 729 صف خ : 32 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 11:09
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 19.1 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 729 صف خ : 489 %ريزش صف خ ...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 11:06
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 19.1 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 727 صف خ : 248 %ريزش صف خ ...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 11:02
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 19.1 %سرانه خ/ف وزني : 100 حداکثر صف خ : 726 صف خ : 498 %ريزش صف خ ...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:59
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1210277.28 ارزش کل معاملات : 5232 ارزش خرد سهام : 2302 برآيندارزش حقوقي سهام : 255 زمان : 99126 10:55:28...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:56
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 18.9 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 724 صف خ : 46 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:52
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 18.8 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 724 صف خ : 554 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:49
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 18.9 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 675 صف خ : 506 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:45
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 18.8 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 673 صف خ : 60 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:42
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 18.9 %سرانه خ/ف وزني : 101 حداکثر صف خ : 673 صف خ : 189 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:38
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 19.2 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 673 صف خ : 514 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:35
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 19.2 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 669 صف خ : 60 %ريزش صف خ : 91...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:32
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 19.3 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 669 صف خ : 60 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:28
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 19.4 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 669 صف خ : 518 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:25
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1212007.78 ارزش کل معاملات : 3326 ارزش خرد سهام : 1885 برآيندارزش حقوقي سهام : 179 زمان : 99126 10:21:11...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:22
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.1 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 653 صف خ : 506 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:18
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 19.2 %سرانه خ/ف وزني : 99 حداکثر صف خ : 642 صف خ : 60 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:15
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.3 %سرانه خ/ف وزني : 98 حداکثر صف خ : 642 صف خ : 184 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:11
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.5 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 640 صف خ : 513 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:07
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 19.5 %سرانه خ/ف وزني : 97 حداکثر صف خ : 638 صف خ : 513 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:04
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 19.7 %سرانه خ/ف وزني : 96 حداکثر صف خ : 619 صف خ : 194 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 10:00
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 19.7 %سرانه خ/ف وزني : 96 حداکثر صف خ : 619 صف خ : 323 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 09:57
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.7 سرانه فروش وزني : 19.9 %سرانه خ/ف وزني : 94 حداکثر صف خ : 610 صف خ : 209 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 09:53
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.7 سرانه فروش وزني : 20.1 %سرانه خ/ف وزني : 93 حداکثر صف خ : 585 صف خ : 173 %ريزش صف خ :...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/24, 09:50
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1212839.98 ارزش کل معاملات : 2267 ارزش خرد سهام : 1312 برآيندارزش حقوقي سهام : 149 زمان : 99126 09:45:44...
  3374 پاسخها | 112921 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره srs2

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
150
میانگین پستها در طول روز
0.98
آخرين نوشته
حق تقدم های فعال بازار 🧩 2021/02/24 12:40
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/02/24 12:40
تاریخ عضویت
2020/09/25
معارفه ها
0