• آواتار srs2
  2021/02/27, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.4 %سرانه خ/ف وزني : 69 (( كتوكاح _arbitrazh_ 70 )) (( آخرين...
  37 پاسخها | 3954 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:37
  srs2 پاسخ به موضوع نمادها 💻 در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم
  39 پاسخها | 3517 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:36
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1193976.26 ارزش کل معاملات : 9301 ارزش خرد سهام : 1505 برآيندارزش حقوقي سهام : 837 زمان : 99129 12:30:00...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:32
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.4 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 847 صف خ : 240 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:29
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.8 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 847 صف خ : 243 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:25
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.8 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 847 صف خ : 757 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:22
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.8 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 846 صف خ : 325 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:18
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.8 سرانه فروش وزني : 27.4 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 846 صف خ : 758 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:15
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.8 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 846 صف خ : 757 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:11
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1194623.2 ارزش کل معاملات : 7803 ارزش خرد سهام : 1398 برآيندارزش حقوقي سهام : 760 زمان : 99129 12:08:02...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:08
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 845 صف خ : 764 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:04
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 840 صف خ : 247 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 12:01
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 840 صف خ : 757 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:57
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 839 صف خ : 766 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:54
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 18.9 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 835 صف خ : 768 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:50
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 70 حداکثر صف خ : 828 صف خ : 762 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:47
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19.1 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 70 حداکثر صف خ : 826 صف خ : 673 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:43
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.2 %سرانه خ/ف وزني : 70 حداکثر صف خ : 803 صف خ : 276 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:40
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.1 %سرانه خ/ف وزني : 70 حداکثر صف خ : 803 صف خ : 277 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:36
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1195148.18 ارزش کل معاملات : 5528 ارزش خرد سهام : 1257 برآيندارزش حقوقي سهام : 700 زمان : 99129 11:32:41...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:33
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 70 حداکثر صف خ : 792 صف خ : 303 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:29
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.3 %سرانه خ/ف وزني : 70 حداکثر صف خ : 792 صف خ : 741 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:26
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.5 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 790 صف خ : 305 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:22
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.5 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 789 صف خ : 740 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:19
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.5 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 785 صف خ : 244 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:16
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.5 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 785 صف خ : 731 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:12
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.5 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 785 صف خ : 730 %ريزش صف خ : 7...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:08
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.6 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 785 صف خ : 729 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:05
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 19 سرانه فروش وزني : 27.6 %سرانه خ/ف وزني : 69 حداکثر صف خ : 784 صف خ : 734 %ريزش صف خ :...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/02/27, 11:01
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1196179.05 ارزش کل معاملات : 4722 ارزش خرد سهام : 1113 برآيندارزش حقوقي سهام : 636 زمان : 99129 10:57:28...
  3434 پاسخها | 115032 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره srs2

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
214
میانگین پستها در طول روز
1.38
آخرين نوشته
حق تقدم های فعال بازار 🧩 2021/02/27 12:40
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/02/27 12:40
تاریخ عضویت
2020/09/25
معارفه ها
0