• آواتار srs2
  2021/04/21, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.6 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 72 (( زگلدشتح _arbitrazh_ 65 )) (( آخرين...
  70 پاسخها | 8166 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:36
  srs2 پاسخ به موضوع نمادها 💻 در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم
  74 پاسخها | 7936 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:34
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.6 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 72 حداکثر صف خ : 213 صف خ : 194 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:28
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.6 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 72 حداکثر صف خ : 204 صف خ : 185 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:23
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.6 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 72 حداکثر صف خ : 203 صف خ : 189 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:18
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.7 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 203 صف خ : 188 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:13
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.8 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 202 صف خ : 188 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:08
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.8 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 201 صف خ : 187 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 12:03
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.9 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 74 حداکثر صف خ : 200 صف خ : 187 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:57
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 74 حداکثر صف خ : 200 صف خ : 187 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:53
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16.1 سرانه فروش وزني : 21.6 %سرانه خ/ف وزني : 75 حداکثر صف خ : 200 صف خ : 189 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:48
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1209568.9 ارزش کل معاملات : 7214 ارزش خرد سهام : 606 برآيندارزش حقوقي سهام : 447 زمان : 0021 11:43:13 ...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:42
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16.3 سرانه فروش وزني : 21.7 %سرانه خ/ف وزني : 75 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 188 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:37
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16.5 سرانه فروش وزني : 21.5 %سرانه خ/ف وزني : 77 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 188 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:29
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16.7 سرانه فروش وزني : 21.3 %سرانه خ/ف وزني : 78 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 189 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:25
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.7 سرانه فروش وزني : 21.2 %سرانه خ/ف وزني : 74 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 189 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:20
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.8 سرانه فروش وزني : 20.9 %سرانه خ/ف وزني : 76 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 188 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:15
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.4 سرانه فروش وزني : 21.2 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 188 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:10
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.6 سرانه فروش وزني : 21.3 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 189 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 11:04
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.8 سرانه فروش وزني : 21.4 %سرانه خ/ف وزني : 74 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 190 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:58
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.9 سرانه فروش وزني : 21.5 %سرانه خ/ف وزني : 74 حداکثر صف خ : 199 صف خ : 190 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:53
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1210957.48 ارزش کل معاملات : 5887 ارزش خرد سهام : 479 برآيندارزش حقوقي سهام : 308 زمان : 0021 10:46:10 ...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:47
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16 سرانه فروش وزني : 21.9 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 192 صف خ : 183 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:41
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.9 سرانه فروش وزني : 21.9 %سرانه خ/ف وزني : 73 حداکثر صف خ : 192 صف خ : 183 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:35
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 16.1 سرانه فروش وزني : 21.9 %سرانه خ/ف وزني : 74 حداکثر صف خ : 192 صف خ : 183 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:29
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.9 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 71 حداکثر صف خ : 191 صف خ : 182 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:22
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 15.4 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 68 حداکثر صف خ : 159 صف خ : 151 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:15
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 14.8 سرانه فروش وزني : 22.9 %سرانه خ/ف وزني : 65 حداکثر صف خ : 159 صف خ : 152 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:09
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 14.8 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 65 حداکثر صف خ : 159 صف خ : 152 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
 • آواتار srs2
  2021/04/21, 10:02
  srs2 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 14.7 سرانه فروش وزني : 22.9 %سرانه خ/ف وزني : 64 حداکثر صف خ : 158 صف خ : 152 %ريزش صف خ :...
  4577 پاسخها | 141029 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره srs2

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
1,486
میانگین پستها در طول روز
7.11
آخرين نوشته
حق تقدم های فعال بازار 🧩 2021/04/21 12:40
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/04/21 12:40
تاریخ عضویت
2020/09/25
معارفه ها
0