• آواتار بابک 52
  2021/01/23, 22:03
  نرخ ارز در خوش بینانه‌ترین حالت ۲۰ هزار تومان می شود/ نباید انتظار کاهش قیمت کالاها را داشت تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: 🔹فکر...
  8411 پاسخها | 1013445 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 13:23
  یعنی نوسان شدید ارز (کاهش و افزایش شدید ارزش پول ملی) چیز طبیعی هست ؟ و تقصیر خود افراد ؟ تغییر لحظه ای قوانین و مقررات چطور؟ تصویب نرخ های...
  37783 پاسخها | 3543983 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:40
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.5 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 (( دتوزيعح _arbitrazh_ 45 )) (( آخرين...
  12 پاسخها | 867 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:35
  بسم الله الرحمن الرحيم
  15 پاسخها | 916 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.5 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4249 صف خ : 3645 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4178 صف خ : 3702 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 126 حداکثر صف خ : 4143 صف خ : 3713 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1220857.89 ارزش کل معاملات : 10385 ارزش خرد سهام : 8412 برآيندارزش حقوقي سهام : -806 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:13
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.1 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 125 حداکثر صف خ : 4094 صف خ : 3742 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:07
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 28.9 سرانه فروش وزني : 23.3 %سرانه خ/ف وزني : 124 حداکثر صف خ : 4077 صف خ : 3758 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 12:02
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 130 حداکثر صف خ : 4041 صف خ : 3765 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.4 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 4017 صف خ : 3773 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3996 صف خ : 3790 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.7 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3947 صف خ : 1049 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:42
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3943 صف خ : 3828 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:38
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 3916 صف خ : 3869 %ريزش صف خ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:33
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 29.7 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 131 حداکثر صف خ : 420 صف خ : 376 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:28
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1219645.03 ارزش کل معاملات : 8363 ارزش خرد سهام : 6832 برآيندارزش حقوقي سهام : -650 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 132 حداکثر صف خ : 419 صف خ : 383 %ريزش صف خ :...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:18
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 132 حداکثر صف خ : 413 صف خ : 395 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.4 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 409 صف خ : 390 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:06
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.7 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 136 حداکثر صف خ : 408 صف خ : 393 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 11:01
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.5 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 136 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:56
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.1 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 134 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:46
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.3 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:41
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.2 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 133 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:36
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1218536.04 ارزش کل معاملات : 6249 ارزش خرد سهام : 5123 برآيندارزش حقوقي سهام : -466 زمان : 99114...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:31
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.8 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/23, 10:26
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 30.8 سرانه فروش وزني : 22.8 %سرانه خ/ف وزني : 135 حداکثر صف خ : 379 صف خ : 125 %ريزش صف خ ...
  2453 پاسخها | 92590 مشاهدات
بیشتر فعالیت

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  سلام
  شما نمودارها ی فلزات را از کدام متاتریدر میگیرید
  مرسی
 2. سلام /نخواستم تو تاپیک بنویسم این ادم یعنی کاملی دستش تو دست حقوقی

  چطور میشه یکی به کل افرادی که یک سهم رو میخره اشراف داره و اسم همشون رو داره چطور میشه یکی بچه هاش بگه ببینید نیم ساعت دیگه حقوقی با 100000 هزار تا اردر خرید میاد تو صف /متاسفانه داره اینجور چیزا باب میشه و کسی هم جلودارش نیست
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2
درباره safaklar

اطلاعات عمومی

سن
36
درباره safaklar
محل سکونت:
ارومیه

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
590
میانگین پستها در طول روز
0.17
آخرين نوشته
گروه لاستیک و پلاستیک (پکرمان-پکویر-پسهند-پتایر-پاسا-پارتا-پدرخش-پلوله-پلاست-پشاهن) 2020/11/26 15:10
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
2
جدید ترین پیام
2015/09/27 13:08
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/23 21:04
تاریخ عضویت
2011/09/29
معارفه ها
0

10 دوستان

 1. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 2. kianoshparsa kianoshparsa آنلاین نیست.

  عضو فعال

  kianoshparsa
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. matin matin آنلاین نیست.

  ستاره دار (14)

  matin
 5. milad97 milad97 آنلاین نیست.

  عضو فعال

  • milad97 به ICQ ارسال پیام
  milad97
 6. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 7. sooroosh1315 sooroosh1315 هم اکنون آنلاین است.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 8. اسطوره اسطوره آنلاین نیست.

  کاربر فعال

  اسطوره
 9. بابک 52 بابک 52 آنلاین نیست.

  ستاره دار(11)

  بابک 52
 10. سرمایه گذار سرمایه گذار هم اکنون آنلاین است.

  عضو فعال

  سرمایه گذار
نمایش دوستان 1 به 10 از 10