• آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:42
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 22.9 %سرانه خ/ف وزني : 107 (( غمينوح _arbitrazh_ 52 )) (( آخرين...
  11 پاسخها | 759 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:38
  بسم الله الرحمن الرحيم (( وتجارت )) (( آخرين 2540 )) (( سرانه خريد 179 )) (( درصد خريدار 0.8 )) (( درصد فروشنده 6.2 )) (( ...
  14 پاسخها | 811 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:37
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1183948.15 ارزش کل معاملات : 23242 ارزش خرد سهام : 8817 برآيندارزش حقوقي سهام : -341 زمان : 99111...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:32
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 22.7 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 3922 صف خ : 281 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:27
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 3922 صف خ : 285 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:21
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.6 %سرانه خ/ف وزني : 108 حداکثر صف خ : 3922 صف خ : 287 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:16
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 3922 صف خ : 299 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:10
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 3922 صف خ : 3005 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 12:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 3910 صف خ : 3014 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:58
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 3890 صف خ : 3039 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:51
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 109 حداکثر صف خ : 3874 صف خ : 3038 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:45
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 110 حداکثر صف خ : 3861 صف خ : 3043 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:39
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1185118.86 ارزش کل معاملات : 20922 ارزش خرد سهام : 7276 برآيندارزش حقوقي سهام : -358 زمان : 99111...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 22.2 %سرانه خ/ف وزني : 111 حداکثر صف خ : 3840 صف خ : 3075 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 111 حداکثر صف خ : 3831 صف خ : 3083 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:24
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.7 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 111 حداکثر صف خ : 3810 صف خ : 3097 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:19
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.6 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 110 حداکثر صف خ : 3800 صف خ : 3123 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:14
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 110 حداکثر صف خ : 3772 صف خ : 3143 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:09
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.5 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 110 حداکثر صف خ : 3703 صف خ : 3119 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:04
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 22.2 %سرانه خ/ف وزني : 112 حداکثر صف خ : 3681 صف خ : 3125 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 11:00
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.9 سرانه فروش وزني : 22.2 %سرانه خ/ف وزني : 112 حداکثر صف خ : 3650 صف خ : 3121 %ريزش صف خ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:54
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 24.8 سرانه فروش وزني : 22.2 %سرانه خ/ف وزني : 112 حداکثر صف خ : 2566 صف خ : 346 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:49
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم شاخص : 1181618.43 ارزش کل معاملات : 17629 ارزش خرد سهام : 6008 برآيندارزش حقوقي سهام : -256 زمان : 99111...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:43
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.1 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 113 حداکثر صف خ : 2553 صف خ : 340 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:39
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.3 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 113 حداکثر صف خ : 2551 صف خ : 341 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:34
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.4 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 113 حداکثر صف خ : 2539 صف خ : 337 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:29
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.4 سرانه فروش وزني : 22.4 %سرانه خ/ف وزني : 113 حداکثر صف خ : 2535 صف خ : 333 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:23
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.5 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 114 حداکثر صف خ : 2527 صف خ : 322 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:16
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.7 سرانه فروش وزني : 22.3 %سرانه خ/ف وزني : 115 حداکثر صف خ : 2526 صف خ : 321 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
 • آواتار sooroosh1315
  2021/01/20, 10:12
  sooroosh1315 پاسخ به موضوع test در گفتگوهاي بورسي
  بسم الله الرحمن الرحيم سرانه خريد وزني : 25.7 سرانه فروش وزني : 22.5 %سرانه خ/ف وزني : 114 حداکثر صف خ : 2523 صف خ : 316 %ريزش صف خ ...
  2410 پاسخها | 91500 مشاهدات
بیشتر فعالیت

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  سلام
  شما نمودارها ی فلزات را از کدام متاتریدر میگیرید
  مرسی
 2. سلام /نخواستم تو تاپیک بنویسم این ادم یعنی کاملی دستش تو دست حقوقی

  چطور میشه یکی به کل افرادی که یک سهم رو میخره اشراف داره و اسم همشون رو داره چطور میشه یکی بچه هاش بگه ببینید نیم ساعت دیگه حقوقی با 100000 هزار تا اردر خرید میاد تو صف /متاسفانه داره اینجور چیزا باب میشه و کسی هم جلودارش نیست
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2
درباره safaklar

اطلاعات عمومی

سن
36
درباره safaklar
محل سکونت:
ارومیه

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
590
میانگین پستها در طول روز
0.17
آخرين نوشته
گروه لاستیک و پلاستیک (پکرمان-پکویر-پسهند-پتایر-پاسا-پارتا-پدرخش-پلوله-پلاست-پشاهن) 2020/11/26 15:10
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
2
جدید ترین پیام
2015/09/27 13:08
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2021/01/20 22:52
تاریخ عضویت
2011/09/29
معارفه ها
0

10 دوستان

 1. *سامان* *سامان* آنلاین نیست.

  عضو فعال

  *سامان*
 2. kianoshparsa kianoshparsa آنلاین نیست.

  عضو فعال

  kianoshparsa
 3. m.hossein m.hossein آنلاین نیست.

  Banned

  m.hossein
 4. matin matin آنلاین نیست.

  ستاره دار (14)

  matin
 5. milad97 milad97 آنلاین نیست.

  عضو فعال

  • milad97 به ICQ ارسال پیام
  milad97
 6. mohammadhossein mohammadhossein آنلاین نیست.

  عضو فعال

  mohammadhossein
 7. sooroosh1315 sooroosh1315 آنلاین نیست.

  ستاره دار (3)

  sooroosh1315
 8. اسطوره اسطوره آنلاین نیست.

  کاربر فعال

  اسطوره
 9. بابک 52 بابک 52 آنلاین نیست.

  ستاره دار(11)

  بابک 52
 10. سرمایه گذار سرمایه گذار آنلاین نیست.

  عضو فعال

  سرمایه گذار
نمایش دوستان 1 به 10 از 10