نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: نهایتا چه کسی رییس جمهور ایران می شود؟

رأی دهندگان
198.

این نظرسنجی تا تاریخ2013/06/18 ساعت 10:17 معتبر است