نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: بازدهی کلی شما در سال 92 چند درصد بود؟

رأی دهندگان
57.

این نظرسنجی تا تاریخ2014/05/17 ساعت 08:36 معتبر است

 • با ضرر سال را به پایان رساندم

  13 22.81%
 • سود در بازه ی 0_50 درصد کسب کردم

  13 22.81%
 • سود در بازه ی 50_100 درصد کسب کردم

  12 21.05%
 • سود در بازه ی 100_150 درصد کسب کردم

  5 8.77%
 • سود بیش از 150درصد عایدم شد

  14 24.56%