نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا مایل به سرمایه گذاری در این صندوق هستید؟

رأی دهندگان
19.

این نظرسنجی تا تاریخ2015/04/03 ساعت 20:52 معتبر است