نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: برنده مناظره سوم از نظر شما چه کسی است؟

رأی دهندگان
38.

این نظرسنجی تا تاریخ2017/05/19 ساعت 13:27 معتبر است