نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: وضعیت و پیشنهاد شما

رأی دهندگان
44.
 • ازدواج کرده ام و پیشنهاد می کنم ازدواج کنید.

  21 47.73%
 • ازدواج کرده ام و پیشنهاد می کنم ازدواج نکنید.

  6 13.64%
 • همسر ندارم و دوست دارم ازدواج کنم.

  12 27.27%
 • همسر ندارم و دوست دارم همین جور بمانم.

  5 11.36%
 • سایر (اگر این را انتخاب می کنید توضیح دهید.)

  0 0%