نتایج نظرسنجی

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: آیا این ریزش از نوع روند هست یا دستکاری؟؟ یا زود گذز؟؟

رأی دهندگان
29.

این نظرسنجی تا تاریخ2019/11/04 ساعت 13:36 معتبر است