با توجه به وضعیت جدید صدرا فاراک را چگونه می بینید ؟


همچنین بکام ایا به سمت 300 صعود میکند ؟