همیشه هستند کسانی که براشون فرش قرمز خرید پهن بشه !!!

همیشه تاکید کردم اگه یادتون باشه به همین خاطر که میدونستم نمیزارن :
فقط تعداد معدودی با سهم خواهند بود و بقیه همه خارج میشوند !!!
یدونه سهم هم نفروشید تا چیزی گیرشون نیاد از جانب ما حقیقی ها
دیگه خود دانید