شرکت سرمایه گذاری سلیم کمتر از 5 ماه تعداد سهامش را از حدود 50 میلیون....

به 96 میلیون افزایش داده.....

برنامه افزایش سرمایه ......نیروگاه خورشیدی......

پروژه گردشگری......و