صفحه 640 از 1660 نخست ... 14054059063063763863964064164264365069074011401640 ... آخرین
نمایش نتایج: از 6,391 به 6,400 از 16591

موضوع: صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

 1. #6391
  عضو فعال محمد صالحی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  نوشته ها
  200
  تشکر
  320
  تشکر شده 1,478 بار در 196 ارسال
  مجمع امسال نسبت به مجمع سالهاي قبل بسيار خوب بود (كاري به 100 تومان ندارم ) خبرهاي خوب و بد بود اما در مجمع هاي قبل تنها خبرهاي خيلي بد بود

  پيشرفت پروژها بسيار خوب اكثرا 90 درصد و بالاتر بود

  1ـابگير بندر عباس پيشرفت تا 90 درصد كه دومين ابگير بزرگ ايران است

  2ـ كاسپين كه تحويل شده

  3ـپل اروميه كه انجام شده دنبال مطالبات هستيم

  4ـ افراماكس اولي 98 درصد پيشرفت و دومي را شروع كرديم

  5ـ پروژه رشادت تا پايان سال

  6ـ نصب جكها كه 3 تاي انها انجام و و اخري هم تا اخر اذر ماه

  سند ساختمان صدرا هم 70 درصد براي شركت صدرا است و باقي هم دنبال درست كردن ان ميباشيم ساختمان صدرا اگر 800 ميليارد ارزش داشته باشد از اين ناحيه سهمي 300 ميشود البته 70 در صد ان

  البته بديهايي هم گفتند كه صحبتهاي تكراري كه سند انجا هنوز درست نشده بدهكاري و غيره در مجموع خوب بود

  اما دوستان بايد دنبال ان باشيم كه چه زماني نماد بازگشايي ميشود ايا باز هم 7 ماه ديگر يا 2 سال ديگر نماد بسته ميماند

  به گفته اعتصام ما گزارشها را به بورس ارسال كرديم حتي 6 ماه را

  تشكر ميكنم از دوستاني كه در مجمع بودند
  **عشق زیبایی را می افریند نه زیبایی عشق را که عشق بر پایه زیبایی همانند ابر اسمانیست که کوتاه مدت مهمان ماست**

 2. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید محمد صالحی از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #6392
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  2,630
  تشکر
  3,215
  تشکر شده 13,720 بار در 2,283 ارسال
  یکی از دوستان می گفت:سالها پیش از انقلاب یکی از دوستانش را به اتهام "توده ای" در دادرسی ارتش محاکمه می کردند.دادستان,که سرهنگی بوده است, ادعانامه علیه این بابا را می خواند و می گوید این آقا مرام ماتریالیست دیالکتیک دارد. متهم گویا از روی شیطنت رو می کند به رئیس دادگاه و می گوید از جناب سرهنگ بخواهید تا معنی اتهامی را که به من نسبت می دهند برایم روشن سازند,من معنی و تعریف ماتریالیست دیالکتیک را نمی دانم. رئیس دادگاه هم به جناب سرهنگ می گوید ماتریالیست دیالکتیک را برای متهم تعریف کن. جناب سرهنگ کمی من و من میکند و می گوید ماتریالیست دیالکتیک یعنی... و هر چه فکر می کند می بیند تعریفی از آن نمی داند .باز هم قدری فکر و من و من میکند و بالاخره با اشاره به متهم می گوید: "ماتریالیست دیالکتیک یعنی همین پدر سوخته ای که اینجا نشسته و به من زل زده است".

  در زمینه بحث هایی که ما در رابطه با صدرا داریم باید گفت تصورات ما که مجموعه حرکت های ذهنی است که در آن ذهن از لفظی به لفظ دیگر می رود,از پنداری به پندار دیگر می غلطد, یعنی همین پدر سوخته ای که در وجود ما به حاکمیت نشسته و به ما زل زده است.در هر صورت اگر ما تعریف و تمجید صدرا را می خواهیم؟ که بحث دیگری است ولی باید دید که تعریف چه گره ای از کار ما می گشاید؟ شاید صحیح ترین شکل ارتباط با حقیقت صدرا این باشد که بدون واسطه و تعریف و توصیف آن روی خود مسئله صدرا دست ادراک را بگذاریم , خود مسئله را لمس کنیم.

  هر درونی که خیال اندیش شد --- چون دلیل آری, خیالش بیش شد (مولانا)


 4. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید سهامدار 67 از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #6393
  كاربر فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  نوشته ها
  676
  تشکر
  1,129
  تشکر شده 1,327 بار در 519 ارسال
  نگاهی به صدرا، از دید کارشناسان بازار
  چندی پیش مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی دریایی ایران جهتت تصتمیم ریتری پیرامتون شتمولیت م تاد ماده 141 قانون تجارت با با حضور 64.66 درصد از کل سهامداران شرکت تشکیل شد. اهم موارد اشاره شده توسط مدیران صدرا به شرح زیر بود: 1- عملکرد 6 ماهه اول سال مالی جاری به دلیل عدم تزریتق منتابع متالی زم طبتق زمتان بنتدی در نتتر ررفتته شتده محقق نگردیده است، دلیل اصلی چنین وضعیتی اعمال فشار تحریم های بین المللی بوده لذا نمی توان تحلیل درستی از ٓاینده سهم ارایه کرد. 2- امکان برنده شدن صدرا در مناقصه فاز 11 پارس جنوبی : ررچه پاکت های برنده مناقصه مذکور بتاز نشتده، امتا شرکت تالش دارد در فاز دریایی این پروژه حضور یابد که این موضوع به ترفیت هتا و تتوان عملیتاتی صتدرا و در نهایت اعالم نتر کارفرما بستگی دارد. 3- استقالل صدرا از کنسرسیوم مجری پروژه پارس جنوبی در فازهای 11 و 16 و پایان فرٓاینتد ستا ت جکتت هتای ٓان تا پایان دی ماه ، بارریری و عملیات نصب پایه سکوهای ح اری فازهای م تلف پارس جنوبی در ٓاینده ای نزدیک 4- نصب دو سکو از چهار سکوی پروژه رشادت در دریتا در صتورت تتنمین منتابع متالی زم تتا پایتان ستال جتاری، زمان نهایی اتمام مراحل نصب و راه اندازی ٓانها تا پایان سال 22 . 5- پیشرفت 26 درصدی عملیات سا ت کشتی یک افراماکس و شرکت پس از مراحل به ٓاب اندازی کشتی اول، اقدام به ریداری تمام تجهیزات مورد نیاز کشتی دوم و رید ورقهای مصرفی برای دو کشتی سه و چهتار. ستایر قطعتات مورد نیاز ایتن دو نیتز در حتال ریتداری بتوده ولتی شترکت فنالنتدی طترف قترارداد از ارایته قطعتات زم بته صتدرا امتناع کرده است. در صورت تنمین مالی به موقع، سرعت سا ت دو کشتی دیگر افزایش واهد یافت . 6- بهتره بترداری قریتب الوقتوع پتل ارومیته پتس از سته ستال بتدون ارایته بودجته متورد نیتاز از ستوی وزارت راه و ترابری. صدرا بابت سا ت این پل مطالبات سنگینی از وزارت راه و ترابتری دارد کته بترای وصتول ٓانهتا متذاکرات متعددی انجام شده است. 1- حضور در پتروژه فتالت قتاره کته مجموعته ای از پتروژه هتای تعمیراتتی بتا تتنمین متالی ریتالی و ارزی از طریتق بانک های دا لی است و امضای ت اهم نامه سه جانبه با کارفرمتا و بانتک هتای کشتور . البتته قترارداد رستمی در ایتن رابطه به امضا نرسیده و در صورت قطعیت اجرای این پروژه و تزریق منابع مالی مورد نیاز ٓان، پروژه فالت قتاره مقدمه ای برای اجرای پروژه های تعمیراتی در صدرا واهد بود که جلوه عملیاتی جدیدی را پیش روی شرکت قرار می دهد. 8- پتس از ٓانکته نمتاد معتامالتی صتدرا بته دنبتال ارایته رتزارش عملکتردی پایتان دوره ستال متالی 29 متوقتف شتد، مذاکراتی میتان ستهامدار عمتده بتا ستازمان بتورس و اوراق بهتادار بته عمتل ٓامتده تتا بتا توجته بته اینکته وضتعیت زیتان دهی " صدرا" استمرار داشته و در شرایط کنونی امکتان تروا از شتمولیت م تاد متاده 141 بترای ٓان وجتود نتدارد، برای رفع مشکالت موجود راهکارهایی فراهم شتود. در همتین راستتا و بتا توجته بته اینکته پتیش بینتی ستودٓاوری قابتل تقسیم برای صدرا به دلیل مواجه با زیان انباشته امکان پذیر نیست، طی جلسات متعدد با مسٔيولین سازمان پیشنهاد شد نماد معامالتی " صدرا" از تابلوی اصلی بورس لغو پذیرش شده و به احتمال زیاد به فرابورس انتقال یابد. 2- وعده ات اذ سیاستت حمتایتی ستهامدار عمتده از قیمتت ستهم در صتورت بازرشتایی نمتاد معتامالتی . طبتق متذاکرات صورت ررفته با سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازرشایی نماد معامالتی، مقرر شتده قیمتت ستهم طبتق مکتانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. اما صدرا به عنتوان ستهامدار عمتده در نتتر دارد چنانچته افتت قیمتت ستهم بته زیتر 199 باشد، با حمایت مٔوثر مانع از ٓان شده و سهام را از فروشندران ریداری نماید. رویا این حد قیمتی قطعی بتوده و طتی این مدت سهامدار عمده عرضه کننده سهم ن واهد بود. 19- در مجمع برپا شده بتا ریی اکثریتت ٓاراس ستهامداران ، تصتمیم بتر بقتا و ادامته فعالیتت شترکت ررفتته شتد و هیتنت مدیره مکلف رردید تمام تالش ود را برای برون رفت از وضعیت فعلی و روا از شمولیت م اد متاده 141 قتانون تجارت به کار ریرد.
  1

 6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید Ali zahedi از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #6394
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  نوشته ها
  760
  تشکر
  835
  تشکر شده 1,496 بار در 550 ارسال
  چقدر اين تايپيك صدرا سوتو كور شده نكنه دوستان اميدشونو به باز گشايي صدرا از دست دادن

 8. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید اسمان از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #6395
  كاربر فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  نوشته ها
  676
  تشکر
  1,129
  تشکر شده 1,327 بار در 519 ارسال
  آسوشیتدپرس اعلام کرد:

  تصمیم کاترین اشتون برای دیدار مستقیم با سعید جلیلی
  » سرویس: سياسي - سياست خارجي
  کد خبر: 91080906240
  سهشنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ - ۲۱:۲۵
  AMIR POURMAND-8-2.jpg

  رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که قصد دارد با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کند و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جدید بین ایران و گروه 1+5 بتواند به یک راه حل دیپلماتیک منجر شود.

  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز سهشنبه صحبت میکرد، گزارش داد که مقامات اروپایی اخیرا با دستیاران سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کردند و افزود که قصد دارد به زودی با جلیلی دیدار مستقیم داشته باشد.

  به گزارش خبری پرس تی وی این خبر یک گام کلیدی در از سرگیری مذاکرات بین ایران و کشورهای عضو 1+5 (انگلیس، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان) درباره برنامه هستهیی ایران خواهد بود.

  اشتون و جلیلی آخرین بار در تاریخ 18 سپتامبر در استانبول و پیش از آن در ماه ژوئن در مسکو با یکدیگر دیدار کردند.

 10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید Ali zahedi از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #6396
  عضو فعال محمد صالحی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  نوشته ها
  200
  تشکر
  320
  تشکر شده 1,478 بار در 196 ارسال
  من نمیدانم صدرا چه گلی تصمیم دارد که به سر سهامداران بزند که نماد بالای 8 ماه که بسته خدا میداند خدا میداند اگر 400 هم بازگشایی شود ارزش ندارد

  میترسم 1 سال دیگر نماد بسته بماند دست اخر هم 100 بازگشایی شود کاری به فروش و یا نفروختن سهامداران ندارم

  اولین نکته در مورد سهم نقد شوندگی سهم است اگر قرار است قیمت سهم n برابر بشود اما نقد شوندگی نداشته باشد ارزش ندارد

  دوست دارم از سهمی همانند فولاد 10 درصد بگیرم اما از یک سهم که نقد شوندگی پایینی دارد 100000000000000000000000000 درصد نگیرم چون به اعصاب خوردی ات نمی ارزد ما در بورس کار میکنیم برای بدست اوردن اسایش نه چیز دیگری


  دوستان تاکید میکنند که سهم طلا است و خوب توی مجمع هم همین را گفتند و سال 94 هر سهم 10 دلار و غیره اما من میگویم سال 94 سهم یک ریال چون تا ان زمان که میشود 3 سال دیگر و در ایران روزانه هم نمیشود تصمیم گرفت هزار و یک اتفاق می افتند همانگونه که سهامهای دیگر اینگونه شدند یکی همانند سفارس توی این چند ساله قیمت ان 10 برابر کمتر شد و سهامهای دیگر به شکل دیگر

  اولین هدف و اقدام بازگشایی سهم است نه ارزندگی سهم سهم طلا و بالاتر اما تا بازگشایی نشود هیچ ارزش ندارد
  **عشق زیبایی را می افریند نه زیبایی عشق را که عشق بر پایه زیبایی همانند ابر اسمانیست که کوتاه مدت مهمان ماست**

 12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید محمد صالحی از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #6397
  كاربر فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2012
  نوشته ها
  676
  تشکر
  1,129
  تشکر شده 1,327 بار در 519 ارسال
  شرایط معافیت مالیاتى بنگاه هاى اقتصادى تعیین شد


  بر اساس این مصوبه، با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

  با موافقت دولت، بنگاه های اقتصادی که اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود کرده اند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تصویب کرد.

  بر این اساس، بنگاه های اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نکردهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـیننامه، داراییهای خود را در سال 1391 تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.

  در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت هستند و داراییهای خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

  همچنین اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال 1392 منظور کنند.

  بر اساس این مصوبه، با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

  به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

  بر این اساس، تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

  همچنین در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی است.

  چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصرههای (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

  بر اساس این مصوبه، در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

  تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.

  همچنین تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.

  بر این اساس، تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

  بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد؛ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)، اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی و اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه کنند.

  بر اساس این مصوبه، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

  همچنین برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.

  این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 14. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید Ali zahedi از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #6398
  عضو فعال hamid672003 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2011
  نوشته ها
  1,165
  تشکر
  1,046
  تشکر شده 7,929 بار در 1,146 ارسال
  باسلام:
  دوست عزیز و بسیار خوبم ضمن تایید فرمایش شما مبنی بر نیازمند بودن خیلی از سهامداران برای نقد کردن سهامشان ، بنده نیز ناچارم به دلیل شوخ طبع بودن شما خیلی صریح عرض کنم : اولویت اول ما باز شدن نماد صدرا در بورس است و حتی الامکان در سریع ترین زمان است و حتی حاضر نیستیم نماد برای ده دقیقه دیگر بسته باشد .ولی همانطور که می دانید در این زمان نه دست اندر کاران بورس و نه دست اندر کاران صدرا نمی توانند قول باز گشایی نماد را بدهند .ولی بنده در تلاشم که از آقایان بخواهیم در اسرع وقت نماد صدرا را بازگشایی نمایند . ضمنا طبق قانون بورس نقد شوندگی سهم با تخلفات شرکت دو موضوع جدا از هم می باشند و ربطی بهم ندارند و مانع معامله شدن سهم نیست . ضمنا آمادگی داشته باشید اگر نماد صدرا در هفته آینده بازگشایی نشود یک تحمع جلوی ساختمان تهران صدرا برگزار کنیم .و من الله توفیق .


  نقل قول نوشته اصلی توسط سرمایه گزار 67 نمایش پست ها
  با سلام: طی تماسی که دیشب و امشب بنده با حمید خان داشتم و بیش از چند ساعتی با هم به بحث نشستیم, حمید خان اذعان داشتند که دوستان اصلآ نگران نباشند ما در تلاش هستیم که انشالله صدرا در 8 ماه آینده حتمآ بازگشایی خواهد شد. البته ایشان فرمودند که ما به دنبال شکایت و دادگستری و تشکیل پرونده و اینجور چیزها هستیم که ممکن است این پروسه 3 الی 4 سال به طول انجامد و بعید هم نیست که این پروسه بر بازگشایی صدرا تاثیر بگذارد ولی هیچ جای نگرانی نیست در نهایت ما پیروزیم و من الله توفیق.

 16. 19 کاربر به خاطر ارسال مفید hamid672003 از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #6399
  عضو فعال محمد صالحی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  نوشته ها
  200
  تشکر
  320
  تشکر شده 1,478 بار در 196 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط hamid672003 نمایش پست ها
  باسلام:
  دوست عزیز و بسیار خوبم ضمن تایید فرمایش شما مبنی بر نیازمند بودن خیلی از سهامداران برای نقد کردن سهامشان ، بنده نیز ناچارم به دلیل شوخ طبع بودن شما خیلی صریح عرض کنم : اولویت اول ما باز شدن نماد صدرا در بورس است و حتی الامکان در سریع ترین زمان است و حتی حاضر نیستیم نماد برای ده دقیقه دیگر بسته باشد .ولی همانطور که می دانید در این زمان نه دست اندر کاران بورس و نه دست اندر کاران صدرا نمی توانند قول باز گشایی نماد را بدهند .ولی بنده در تلاشم که از آقایان بخواهیم در اسرع وقت نماد صدرا را بازگشایی نمایند . ضمنا طبق قانون بورس نقد شوندگی سهم با تخلفات شرکت دو موضوع جدا از هم می باشند و ربطی بهم ندارند و مانع معامله شدن سهم نیست . ضمنا آمادگی داشته باشید اگر نماد صدرا در هفته آینده بازگشایی نشود یک تحمع جلوی ساختمان تهران صدرا برگزار کنیم .و من الله توفیق .

  حمید جان ضمن تشکر از پیگیریهای شما و دوستان

  به نظر من هم نقد شوندگی سهام در اولویت است چونکه تا سهام باز نشود کاری نمیتوان انجام داد و این پروسه الان 8 ماه است که به طول انجامیده و ممکن است تا 1 سال دیگر هم طول بکشد و این وسط نه خاتم ضربه میبیند نه خود صدرا و نه بورس تنها و تنها سهامدار است که به مشکل بر میخورد

  چون صدرا که داره کار خود را انجام میدهد حالا با 51 درصد یا با 100 درصد بورس هم که ........... تنها سهامدار است که با مشکل روبرو میشود

  صدرا برای من همانند 450 شرکت بورسی است هیچ تفاوتی نمیکند اگر روند معاملات سهم خوب باشد ممکن است پول جور کنم باز هم بخرم و بلعکس

  البته تلاشهای شما بر کسی پوشیده نیست توی مجمع دیدم که چگونه تلاش بر گرفتن حق سهامداران میکردید اما به نظر شما بهتر نیست که با بورس هماهنگ باشیم و ببینیم که مشکل کجاست اگر بورس است که میرویم بورس اگر صدرا است و یا خاتم

  من نمیدانم مشکل بازگشایی الان کجاست و چیست ؟
  **عشق زیبایی را می افریند نه زیبایی عشق را که عشق بر پایه زیبایی همانند ابر اسمانیست که کوتاه مدت مهمان ماست**

 18. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید محمد صالحی از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #6400
  عضو فعال hamid672003 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2011
  نوشته ها
  1,165
  تشکر
  1,046
  تشکر شده 7,929 بار در 1,146 ارسال
  باسلام:
  دوست عزیز از لطف شما کمال تشکر را دارم و انشاالله مشکل را حل خواهیم کرد و در صورتیکه ظرف هفته آینده حل نشود پایان هفته قرار تجمع را خواهیم گذاشت .و من الله توفیق .


  نقل قول نوشته اصلی توسط محمد صالحی نمایش پست ها
  حمید جان ضمن تشکر از پیگیریهای شما و دوستان

  به نظر من هم نقد شوندگی سهام در اولویت است چونکه تا سهام باز نشود کاری نمیتوان انجام داد و این پروسه الان 8 ماه است که به طول انجامیده و ممکن است تا 1 سال دیگر هم طول بکشد و این وسط نه خاتم ضربه میبیند نه خود صدرا و نه بورس تنها و تنها سهامدار است که به مشکل بر میخورد

  چون صدرا که داره کار خود را انجام میدهد حالا با 51 درصد یا با 100 درصد بورس هم که ........... تنها سهامدار است که با مشکل روبرو میشود

  صدرا برای من همانند 450 شرکت بورسی است هیچ تفاوتی نمیکند اگر روند معاملات سهم خوب باشد ممکن است پول جور کنم باز هم بخرم و بلعکس

  البته تلاشهای شما بر کسی پوشیده نیست توی مجمع دیدم که چگونه تلاش بر گرفتن حق سهامداران میکردید اما به نظر شما بهتر نیست که با بورس هماهنگ باشیم و ببینیم که مشکل کجاست اگر بورس است که میرویم بورس اگر صدرا است و یا خاتم

  من نمیدانم مشکل بازگشایی الان کجاست و چیست ؟

 20. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید hamid672003 از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 16 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (2 کاربران و 14 مهمان ها)

 1. ali1230،
 2. علیرضا حقی

موضوعات مشابه

 1. سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
  توسط ".احسان." در انجمن گفتگوهاي بورسي
  پاسخ: 4350
  آخرين نوشته: 2022/08/03, 09:43
 2. صنايع شيميايي سينا (شسينا)
  توسط بابک 52 در انجمن گفتگوهاي بورسي
  پاسخ: 117
  آخرين نوشته: 2022/02/24, 03:29
 3. فرآورده های غدايي و قندپيرانشهر ( قپيرا )
  توسط meysam_sh_2020 در انجمن گفتگوهاي بورسي
  پاسخ: 1215
  آخرين نوشته: 2018/12/25, 18:28
 4. نامه هايي به سازمان بورس از سهامداران حقيقي
  توسط Fmoradi در انجمن گفتگوهاي بورسي
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2013/01/29, 01:14
 5. راهنمايي در رابطه با بورس
  توسط tarmxxxx در انجمن بایگانی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2012/12/31, 20:02

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •