سهگمت بهترین سهم گروه سیمان هست
امروز هم این برتری رو نشون داد
البته با 1470 درصد تعدیل مثبتی که داشت استحقاق بیشتر از این حرفها رو هم داره