شرکت ۳۰۰ میلیون سهمش از لاوان رو به مزایده گذاشته، استاید عزیز ، شرکت ، لاوانی که همش ۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته رو زیر قیمت خاهد فروخت یا بالاتر؟؟