کسی میدونه ..قشهد حدود تعدیلش چقدره و از اون مهمتر کی می بنده ؟