سال نو مبارك و خجسته باد
صفحه 6 از 34 اولین ... 345678916 ... آخرین
نتایج از شماره 51 تا 60 از مجموع 335

موضوع: پتروشيمي شيراز ( شيراز )

 1. #51
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  در گروه پتروشيمي، پتروشيمي شيراز در گزارش eps سال جاري بر اساس عملكرد شش ماهه، سود هر سهم خود را 1062 ريال اعلام كرده است كه نسبت به پيشبيني قبلي ( 450 ريال) با رشد 136 درصدي روبهرو شده است و در شش ماهه نيز 64 درصد آن را پوشش داده است.

  افزايش پيشبيني سود شيراز با در نظر گرفتن تعديلات 6ماهه و بازنگري مجدد مقادير و نرخ فروش محصولات صورت پذيرفته است و افزايش سود 6ماهه عمدتا به دليل افزايش مقدار و نرخ فروش اوره صادراتي نسبت به پيشبيني بودجهاي بوده است.

  اين شركت در شش ماه نخست سال بيش از 192 هزار دلار با نرخ 2005 تومان و بيش از 342 ميليون درهم با نرخ 556 تومان فروش صادراتي داشته است.

  افزون بر اين، شركت براي تسعير ارز حاصل از فروشهاي صادراتي سال مالي 1391 از نرخ هر دلار 22 هزار و 500 ريال استفاده كرده است.

  شيراز هزينه خوراك (گاز طبيعي) را براي سال مالي 1391، به ازاي هر متر مكعب 850 ريال در نظر گرفته است. اين در حالي است كه نرخ واقعي خوراك به ازاي هر متر مكعب در 6 ماه ابتداي سال مبلغ 700 ريال بوده است. شركت اعلام كرده است: چنانچه نرخ خوراك تا پايان سال مالي 1391 تغيير نكند (نرخ هر متر مكعب گاز طبيعي تا پايان سال 700 ريال باشد) مبلغ 19 ريال به درآمد هر سهم اضافه خواهد شد.

  مطابق اطلاعات ارسالي، طرح آمونياك و اوره شهداي مرودشت (اوره و آمونياك سوم شيراز) شركت پتروشيمي شيراز تاكنون 60 درصد پيشرفت داشته است. همچنين تاريخ راهاندازي طرح مزبور پايان سال 1392 پيشبيني شده است.

  منبع : دنیای اقتصاد
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. #52
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﺧﯿﺮ 136 درﺻﺪی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﯿﺮاز در ﮔﺰارش 6 ﻣﺎھﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ از 450 رﯾﺎل ﺑﻪ 1062 رﯾﺎل،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

  ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻟﺤﺎظ
  ﻧﻤﻮدن ﻧﺮخ 2250 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2500 ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز اﺗﺎق ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﺷﯿﺮاز، 250 ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ھﺮ دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺎ ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزار آزاد ﯾﻌﻨﯽ دﻻر 3226 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت 976 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﺮاز ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺠﺪد ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 1500 رﯾﺎل در ﻋﻤﻠﮑﺮد 12 ﻣﺎھﻪ ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ دراﻣﺪ 4 ﻣﺮﺗﺒﻪ ای، ﺳﻄﻮح ارزﻧﺪﮔﯽ ﺳﮫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ 600 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

  ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺴﺎزد ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ 6 ﻣﺎھﻪ،
  ﻣﻌﺎدل 64 درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار و ﺳﮫﺎﻣﺪاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  ھﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ 6 ﻣﺎھﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار و ﻧﺮخ ﻓﺮوش اوره ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﺑﻮدﺟﻪ اي ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از 192 ھﺰار دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ 2005 ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﯿﺶ از 342 ﻣﯿﻠﯿﻮن درھﻢ ﺑﺎ ﻧﺮخ 556 ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 3. #53
  عضو فعال homework آواتار ها
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت ۱۳۹۱
  ارسال
  732
  تشکر
  1,393
  تشکر شده 3,003 بار در 640 ارسال
  دوستان کسی سود مجمع شراز
  رو گرفته ؟؟؟
  دنیا دو روز است ... روزی برای تو ، روزی علیه تو

 4. #54
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  در گروه پتروشیمی دیروز نماد پتروشیمی شیراز بعد از تعدیل فوقالعاده این شرکت بازگشایی شد.

  در این روز با اعلام رشد136 درصدی پيشبيني سود پتروشیمی شیراز، قیمت هر سهم این شرکت با 40 درصد رشد به سطح 568 تومان رسید تا بازدهی سهام آن در هشت ماه اخیر از 107 درصد هم عبور کند.

  رشد خیرهکننده قیمت هر سهم پتروشیمی شیراز ناشی از افزایش136 درصدي پیشبینی سود هر سهم سال مالی جاری (از 450 به 1062 ریال) و به دلیل بازنگری مجدد مقادیر و نرخ فروش محصولات با توجه به عملکرد واقعی شش ماهه بود و منجر شد تا بازدهی سهام پتروشیمی شیراز در 8 ماه اخیر از 107 درصد هم عبور کند.

  منبع : دنیای اقتصاد
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 5. #55
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  مهر ۱۳۹۱
  ارسال
  31
  تشکر
  0
  تشکر شده 111 بار در 30 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط 文YAS文 نمایش ارسال ها
  سهام : پتروشیمی شیراز (شیراز)

  تحلیل : تکنیکال

  تاریخ : 2 آبـــان 1391

  رنگ تحلیل : نقــــره ای
  __________________________________________
  __________________________________________

  http://www.yasfx.com/news-analysis/t...-21-12-21/1000


  با تحلیلی که بر روی پتروشیمی شیراز داشتیم انتظار داریم که برای این سهم محدوده قیمتی 620 تومان به عنوان هدف اول صعود و هدف دوم نیز میتواند 700 تومان باشد.

  در تصویر نیز نمایان است که ما در موج 3: (3) هستیم و هدفی که برای این موج میتوان انتظار داشت قیمت 500 تومان هست.


  سهام : پتروشیمی شیراز (شیراز)

  تحلیل : تکنیکال

  تاریخ : 21 آبـــان 1391

  رنگ تحلیل : نقــــره ای
  __________________________________________
  __________________________________________

  http://www.yasfx.com/news-analysis/t...-21-12-21/1037

  در ادامه تحلیلی که در 2 آبان خدمت دوستان ارائه شد باید گفت که قوی ترین موج ما با تعدیل بسیار خوب پتروشیمی شیراز به زیبایی در حال تکمیل شدن است.

  پیش بینی بر این است که موج 3 در محدوده 600 به پایان برسد.

  قیمت انتهایی برای موج (3) می تواند 660 تومان باشد.

  و قیمت انتهایی برای موج c or 3 را میتوان 800 تومان در نظر گرفت.

  لازم به ذکر هست که اگر تغییری در اهداف دیده شود در تحلیل جدید در اختبار دوستان قرار خواهد گرفت

  موفق و پر سود باشید


 6. #56
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  تحقق 64 درصدی سود هر سهم «شیراز»

  شرکت پتروشیمی شیراز در 6 ماه نخست سال جاری معادل 64 درصد از پیش بینی سود هر سهم خود را به تحقق رساند.
  به گزارش بورس و اوراق بهادار، این شرکت سود هر سهم امسال را با سرمایه دو هزار و 550 میلیارد ریال مبلغ یک هزار و 62 ریال پیش بینی کرده که طی دوره 6 ماهه مبلغ 682 ریال از این رقم را کنار گذاشت.

  پیشبینی سود ناخالص این شرکت برای سال مالی 91 بیش از سه هزار و 586 میلیارد ریال اعلام شده که در همین دوره معادل 64 درصد از این رقم را نیز محقق کرد.

  «شیراز» فروش سالجاری را مبلغ پنج هزار و 655 میلیارد ریال پیشبینی کرده که در دوره مزبور درآمد حاصل از فروش خود را مبلغ سه هزار و 412 میلیارد ریال اعلام کرده است.

  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 7. #57
  عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  دی ۱۳۹۰
  ارسال
  11,198
  تشکر
  13,955
  تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
  نمیدونم بخرم این سهمو یا نه .............

  صبر خوب چیزیه ....

 8. #58
  عضو فعال ata007 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  آبان ۱۳۹۰
  محل سکونت
  تبریز
  ارسال
  6,189
  تشکر
  13,925
  تشکر شده 31,184 بار در 5,872 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
  نمیدونم بخرم این سهمو یا نه .............

  صبر خوب چیزیه ....
  این سهمو نزدیکای گزارشات بخر
  حجم مبنای سنگینی داره زیاد نوسان نمیده
  (نظر شخصی)

 9. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید ata007 از ایشان تشکر کرده است:


 10. #59
  عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  دی ۱۳۹۰
  ارسال
  11,198
  تشکر
  13,955
  تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط ata007 نمایش ارسال ها
  این سهمو نزدیکای گزارشات بخر
  حجم مبنای سنگینی داره زیاد نوسان نمیده
  (نظر شخصی)

  عطا صف شد !!!!!!!!! شانسی داریم ما باز ..

 11. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده است:


 12. #60
  عضو فعال ata007 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  آبان ۱۳۹۰
  محل سکونت
  تبریز
  ارسال
  6,189
  تشکر
  13,925
  تشکر شده 31,184 بار در 5,872 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
  عطا صف شد !!!!!!!!! شانسی داریم ما باز ..
  میثم جان پایانیش که تکونی نمیخوره
  کرماشا تک گاز رفت این هنوز مونده تو حجم مبنا

صفحه 6 از 34 اولین ... 345678916 ... آخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
 • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
 •