موسیقی
ــــــــــــــــ
خاطره انگیز
ــــــــــــــــــــــ
Andy Williams-Love Story
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ


Where do I begin
از کجا آغاز کنم


To tell the story
Of how great a love can be
گفتن ماجرایی را که یک عشق چقدر عالی می‌تواند باشد

The sweet love story
that is older than the sea
ماجرای عاشقانه شیرینی را که از دریا کهن سال تر است

The simple truth about
the love She brings to me
حقیقتی ساده درباره عشقی که او برایم آورد.

Where do I start
از کجا آغاز کنم؟

with her first hello
با اولین سلام

She gave a meaning
To this empty world of mine.
به این دنیای خالی‌ام معنا داد.

There is never be another love
Another time
عشق دیگری دیگر نخواهد بود


She came into my life
And made the living fine
به زندگی‌ام آمد و زندگانی را زیبا کرد.

She fills my heart
او قلبم را پر می‌کند.

With very special things
با چیزهایی بسیار خاص

With angel songs
With wild imagining
با آوازهای فرشتگان، با خیالی وحشی

She fills my soul
With so much Love
او روحم را پر می‌کند با یک عالم عشق

That everywhere I go
I am never lonely
که هر جا می روم هیچوقت تنها نیستم

With her along.
Who could be lonely
در کنار او، چه کسی می تواند تنها باشد؟

I reach for her hand
It's always there
به سوی دست هایش دست دراز می‌کنم، همیشه آنجا است.

How long does it last
چقدر طول کشید؟

can love be measure by the
hours in a day
آیا عشق می‌تواند با ساعات یک روز اندازه گرفته شود؟

I have no answers now
But this much I can say
اکنون جوابی ندارم ولی این‌قدر می‌توانم بگویم که

I know I ll need her Till the stars.
All burn away
می دانم نیاز دارم به او تا آن هنگام که ستارگان همه خاموش شوند (تمام شوند.).

And she be there
و او آنجا باشد.دانلود آهنگ