به توجه به مهجور ماندن اين سهم وبا توجه به آينده بسيار خوب آن و برنامه هاي گروه بهمن براي ارتقاي آن فكر كنم جاي اين موضوع خالي بود.