دوستان تكنيكالي من در اين دو الگو كه با خط قرمز مشخص شده اند شباهتهايي ميبينم شما هم ميبينيد. يا من از فرط علاقه به خاور چشام آلبالو گيلاس ميچينه.