زیر 1500 باز بشه توی این بازار جز بز خری ها محسوب میشه