مگه سگ از خر با کلاس تر نیست؟
خب پس جای اینکه برین عمل گوش الاغی انجام بدین، بیایین پیش خودم جوری بزنم تون که صدا سگ بدین. حنجره سگی بشین!

پولشم می‌گیرم که از لاکچریتش کم نشه!