عرضه عمده سهام شركت سيمان كرمان - سكرما 93/7/14 10:28

كارگزاران محترم پيرو اطلاعيه شماره 51861/130 مورخ 1393/07/08 معاونت بازار،امروز دوشنبه مورخ 1393/07/14 تعداد 674ر025ر11 سهم معادل 5 درصد از سهام شركت سيمان كرمان از طرف شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن به صورت يكجا و نقد به قيمت پايه هر سهم 800ر8 ريال در نماد سكرما4 عرضه خواهد شد.خريدار يا خريداران لازم است نسبت به تكميل و ارائه فرم پيوست آگهي معامله عمده شركت مذكور منتشره در سايت بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسي و رعايت ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران قبل از ورود سفارش در سامانه به معاونت بازار اقدام نمايند. مديريت بازار