نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوع: توسعه صنايع بهشهر ( وبشهر )

 1. #1
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,576 بار در 13,434 ارسال

  توسعه صنايع بهشهر ( وبشهر )

  رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از وﺑﺸﮫﺮ

  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ اﻧﻮاع روﻏﻦ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺎزار، ﺳﮫﺎم ﮔﺮوه ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﻏﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﮫﺶ ﺳﻮداوری ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

  اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  ﮔﺬاری دارای ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ درآﻣﺪ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

  در اﯾﻦ
  ارﺗﺒﺎط، ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮫﺸﮫﺮ ﮐﻪ دارای وزن ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در آﺳﺘﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ درآﻣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  از ارزﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺸﮫﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ وﺻﻨﺎ ﺑﺎ
  ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ 57.98 درﺻﺪی،ﻗﺸﮑﺮ 39.3 درﺻﺪ ... در ﺑﻮرس – و از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ ﻣﮫﻢ وﺑﺸﮫﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ «ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮫﺸﮫﺮ زرﯾﻦ، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ 99.8 درﺻﺪی وﺑﺸﮫﺮ ﺑﺮ آن، و ﺳﮫﻢ 19.5 درﺻﺪی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﺎﻓﻮﻻﺑﮫﺸﮫﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد.


  وﺑﺸﮫﺮ در آﺧﺮﯾﻦ اطﻼﻋﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه، ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ را 300 رﯾﺎل اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ھﺎ از اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ 33 درﺻﺪی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺪاﻗﻞ 400 رﯾﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ وﺑﺸﮫﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #2
  ستاره دار (49) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  24,579
  تشکر
  36,957
  تشکر شده 97,410 بار در 22,566 ارسال
  انتشار عملکرد 6 ماهه توسعه صنایع بهشهر
  شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری با اختصاص 29 ریال سود به ازای هر سهم معادل 10 درصد از کل پیش بینی هایش را محقق کرد.

  شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری با اختصاص 29 ریال سود به ازای هر سهم معادل 10 درصد از کل پیش بینی هایش را محقق کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،شرکت توسعه صنایع بهشهر پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 شرکت اصلی را با سرمایه 3 هزار و 24 میلیارد ریال در ‏بهمن و اسفندماه 90 به صورت حسابرسی شده و همچنین در تیر و مهرماه امسال 300 ریال اعلام کرده است و طی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری با اختصاص 29 ریال سود به ازای هر سهم معادل 10 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.براساس این گزرارش هیئت مدیره درنظر دارد 200 ریال به ازای هر سهم برای تقسیم بین ‏سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی 91 پیشنهاد کند.این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 91 را با سرمایه 3 هزار و 24 میلیارد ریال در ‏بهمن و اسفندماه 90 به صورت حسابرسی شده 482 ریال اعلام کرده است."وبهشهر" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 90 شرکت اصلی را با سرمایه 3 هزار و 24 میلیارد ریال در نخستین پیش بینی 300 ریال و در آخرین پیش بینی 321 ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده 325 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 90 را نیز 425 ریال اعلام کرده بود که براساس صورت های مالی حسابرسی شده 513 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 4. #3
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,576 بار در 13,434 ارسال
  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت و روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ، ﺳﻮدآوری و ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮫﺸﮫﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ درآﻣﺪ از ﻣﺒﻠﻎ 300 رﯾﺎل ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ 40 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ 420 رﯾﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﮔﺰارﺷﺎت 9 و 12 ﻣﺎھﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.

  اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯿﮫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺎو ﺳﮫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺮز 3400 رﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 5. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 6. #4
  عضو فعال roohe-khashen آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  نوشته ها
  2,188
  تشکر
  1,137
  تشکر شده 8,421 بار در 2,003 ارسال
  بیش از اینها باید سود بده امیدوارم حقوقیش درک کنه که این سهم ارزندست!!
  دستم بگرفت و پا به پا برد...

 7. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید roohe-khashen از ایشان تشکر کرده است:


 8. #5
  عضو فعال h00mi آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2012
  محل سکونت
  اهواز
  نوشته ها
  504
  تشکر
  727
  تشکر شده 2,641 بار در 565 ارسال
  2ماه دیگه 300 تومان می فروشم

 9. #6
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2011
  نوشته ها
  1,776
  تشکر
  402
  تشکر شده 4,552 بار در 1,487 ارسال
  بورس 24

  مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر تاکید کرد:به اعتقاد من افزایش قیمت دلار مرجع اولین اثرش را روی قیمت شکر خواهد گذاشت و قیمت این ماده سفید در کشور به بیش از 2000 تومان در هر کیلو افزایش خواهد یافت. ( منبع: بورس 24 )

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •