تقصیر تحریم نیست !

دولتی ها هم میگن تقصیر دولت نیست !

حتما مردم مقصرن !