صندوق حمايت از بازار با هماهنگي بورس و شركتهاي فاسدي همچون بنيرو لازم است از سهم هاي اينچنين هم حمايت كند ، اين شركت اصل نقدشوندگي را زير سوال برده.