ارزش بازار این شرکت جوک است حداقل یک رشد 100% در سهم وجود دارد